Į pradžią > Mokslynykas > Lietuvos metraščio legendinė dalis bei Lietuvos ir Rusios santykiai

Lietuvos metraščio legendinė dalis bei Lietuvos ir Rusios santykiai

2010.11.01

Kalbant apie Lietuvos metraščių legendinę dalį, galima iškart užduoti klausimą, ar apskritai verta kalbėti? Šis bandymas pasižiūrėti pirmiausiai skirtas tam, jog būtų surastas atsakymas sau pačiam, ar ši tyrimų kryptis yra nors kiek perspektyvi. Todėl šis darbas yra skirtas daugiau sau pačiam, negu auditorijai.

Lietuvos metraščių tyrinėjimai prasidėjo dar XIX amžiaus pradžioje, pradedant iškeltu klausimu, ar Motiejus Strijkovskis galėjo naudotis net dvylika Lietuvos metraščių, rašydamas savo kroniką. Klausimas atrodė pakankamai pagrįstas, kadangi pati Lietuva dar visai neseniai pažino raštą, tai apie kokius senus metraščius būtų galima kalbėti XVI a. pabaigoje? Jeigu tokia informacija patikima, tai geriausiu atveju tektų pripažinti, jog Motiejus Strijkovskis neskyrė lietuviškų ir rusiškų metraščių. Tačiau netrukus Ignas Danilevičius paskelbė apie pirmą Lietuvos metraštį (Supraslio nuorašą), o iki XIX a. pabaigos susidarė pakankamai ilgas atrastų metraščių sąrašas.

Po I. Danilevičiaus publikacijos, abejonių, dėl Lietuvos metraščių pasiliko gerokai mažiau, o tyrinėtojų sąrašas šia tema susidarė ganėtinai platus. Siekiant racionaliai panaudoti vietą, manyčiau, jog čia  ne vieta aptarinėti plačiau jau atliktus tyrimus, kadangi tai būtų atskiro pranešimo tema. Visgi negalima nepaminėti, jog šioje srityje darbavosi tokie žymūs tyrinėtojai kaip St. Smolka, A. Prochaska, I. Tichomirovas, J. Jakubovskis, N. Ulaščikas ir t.t. Lietuvos istoriografijoje šis klausimas taip pat buvo keliamas, galima išskirti M. Jučo, R. Jaso ir K. Gudmanto darbus, skirtus tiek pačių metraščių šaltiniotyriniams aspektams aptarti, tiek ir atskirų problemų sprendimams.

Reikia pažymėti, jog Lietuvos metraščių legendinės dalies panaudojimas istoriografijoje yra sąlyginis. Po to, kai T. Narbuto istorija buvo pripažinta romantizuota kompiliacija, į Lietuvos metraščius ir jų legendinę dalį žiūrima pakankamai atsargiai. Legenda, kaip istorijos šaltinis aprašomiems laikams analizuoti iš principo nefunkcionuoja. Tačiau istorikus ir domina atskiri šio šaltinių komplekso elementai, pavyzdžiui, lietuvių kilmės iš romėnų legenda, jos susiformavimas ir užrašymas. Tačiau šiuo atveju tiriamas geriausių atveju XV a. lietuvių mentalitetas, jų santykis su europine kultūra, idėjų sklaida ir panašios problemos, bet pats pasakojimas, kaip įvykių šaltinis yra vienareikšmiškai atmetamas, kadangi jis atrodo absoliučiai neįtikinamas.

Šiame kontekste beveik absurdiškai pasirodo Gintaro Beresnevičiaus darbas, skirtas Palemono legendos analizei. Kaip religijotyrininkas, jis išsako pakankamai įdomias, istorikams beveik nepriimtinas pastabas, šios legendos atžvilgiu: legenda kaip religinis darinys turi analogus, aiškinant tautos kilmę; yra pakankamai įrodymų, jog būtų galima teigti, jog apie baltiškąją erdvę Romoje buvo visai neblogai žinoma, o ir Roma baltams nebuvo „terra incognita“, galiausiai yra pateikiamas pastebėjimas, jog politinės aplinkybės Romoje galėjo iššaukti elito reakciją, kuomet dalis jo nutartų pasitraukti ten, kur imperatoriaus galia jų nebepasiektų.

Aišku, G. Beresnevičius neteigia, jog tokia romėnų kelionė tikrai įvyko ar kad jie atvykę šia sukūrė valstybę, kuri vėliau pavirto Lietuvos Didžiąja Kunigaikštyste. Tačiau teiginys, jog pati kelionė galėjo būti, nepaisant to, jog didesnės įtakos ji negalėjo padaryti, atrodo pakankamai gluminantis. Ne mažiau glumina ir tai, jog pati lietuvių iš romėnų kilmės legenda yra pakankamai vienalytė, Dlugoszo siūlomos alternatyvos lietuviams XV a. jau netiko, o atskirų nuotrupų, apie jos egzistavimą G. Beresnevičius įžvelgia jau XIII – XIV a. šaltiniuose. Dėl to Lietuvos metraščių legendinėje dalyje ji atrodo kaip atskiras pasakojimas, sunkiai besisiejantis su likusią metraščio dalimi. Toks požiūris verčia dar kartą peržiūrėti Lietuvos metraščių legendinę dalį ir permąstyti jos panaudojimo galimybes.

Lietuvos metraščio legendinę dalį, atmetus pasakojimą apie Palemoną, galima laikyti pasakojimu nuo Lietuvos valstybės susikūrimo iki Gedimino valdymo, kada matomas lūžinis laikotarpis (į jį patenka tiek realus Gedimino žygis į pietvakarių Rusią, tiek ir legenda apie Vilniaus miesto įkūrimą), nors pati legendinė dalis, pagal logiką apimą ir Gedimino valdymo laikotarpį: kadangi nuo Gedimino mirties pasakojimas turi pakankamą pagrindą, nes plačiai buvo panaudotas Lietuvos metraščių trumpasis sąvadas prasidedantis Gedimino testamentu, tačiau ir Algirdo (ir vėlesniais laikais) valdymo laikotarpiu pasitaiko žinių, kurios kelią abejonių ir yra sunkiai patikrinamos, visgi, jos vienaip ar kitaip pasiduoda analizei kitų šaltinių kontekste.

Žinoma, jog Lietuvos metraščio legendinė dalis konstruota iš gabalų: pasakojimas apie Mindaugą paimtas iš Ipatijaus metraščio, Palemono legenda taip pat yra atskiras vienetas (bet kokiu atveju turėjo pradėti funkcionuoti anksčiau, negu buvo pradėta užrašinėti legendinė dalis), aiškiai išsiskiria legendos apie Vilniaus įkūrimą ar Šventaragį. Galima prisiminti ir V. Pašutos hipotezę apie Naugarduke rašytą metraštį. Jame turėjo būti gausu patikimos informacijos apie XIII a. Lietuvą, nors šia hipoteze ir abejojama. Bandant išskaidyti Lietuvos metraščio legendinę dalį (kas reikalauja atskiros analizės) ir net neatliekant gilesnės analizės, tampa akivaizdu, jog jame galima ieškoti pakankamai autentiškų žinių, tačiau tai yra sudėtingas, o tuo pačiu ir pavojingas (vengiant prisirišti prie savo hipotezių) darbas. Galima prisiminti kelis tokius atvejus Lietuvos istoriografijoje.

Ryškiausias pavyzdys, kuomet Lietuvos metraščio legendinė dalis tapo pirminiu šaltiniu buvo Romo Batūros darbas, skirtas Lietuvos ir Aukso ordos „kovoms“, nors reikėtų sakyti santykiams, nagrinėti. Šis tyrinėtojas vienas pirmųjų ėmėsi nagrinėti iki tol nenagrinėtą temą. Tačiau greta tradicinių šios temos šaltinių, taip pat pakankamai daug rėmėsi ir Lietuvos metraščių legendinę dalimi.

Išanalizavęs juose pateikiamą informaciją apie Lietuvos ir totorių ankstyvuosius susidūrimus, Romas Batūra padarė išvadą, jog tai realių įvykių aprašymas. Dėl pačio teiginio Lietuvos istoriografijoje yra diskutuojama, tačiau tam, jog pasiekti galutinę pergalę, nei vienai, nei kitai pusei argumentų iki galo neužtenka. Visgi didžiausia R. Batūros problema šiame kontekste nėra jo pateiktos išvados (jos yra galimos, tiesiog laikotarpis reikalavo išvadas formuluoti tiksliai, nepasiliekant vietos abejonėms). Problema atsirado tuomet, kuomet tyrinėtojas hipotetiniais teiginiais remdamasis bandė pagrįsti vėlesnius teiginius, pilnai neįvertindamas tikimybės, jog Lietuvos metraščiuose gali būti pateikiama ir klaidinga informacija.

Dėsninga yra ir tai, jog nuosekliausias Romo Batūros kritikas Edvardas Gudavičius pats analizavo kai kuriuos Lietuvos metraščio legendinės dalies fragmentus, juos pateikdamas (nors ir rezervuotai), kaip argumentus savo hipotezėms pagrįsti (taip Vilniaus įkūrimo legenda tapo vienu iš „diarchijos“ hipotezę pagrindžiančiu argumentu). Toks požiūris į santykį su šaltiniu yra atsargesnis, tačiau istoriografijai iš jo naudos nėra labai daug, kadangi pati hipotezė apie diarchiją Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje laikoma negyvybinga.

Kaip bandymas integruoti Lietuvos metraščių legendinės dalies pasakojimą laikytinas ir Tomo Baranausko monografijos, skirtos Lietuvos valstybės susiformavimui. Jis nuosekliai peržiūrėjo informaciją, bandydamas surasti atitikimus žinomus iš šaltinių, ir tai pakankamai neblogai pavyko. Tačiau platesnio metraščio teksto panaudojimo ar jo analizės nėra. Priežastis aiški: tema perdėm sudėtinga, o jeigu remtis ne itin patikimais šaltiniais, tai būtų tik dar vienas argumentas oponentams pažymėti silpnąsias vietas. Todėl Lietuvos metraščio medžiaga buvo beveik nepanaudota, argumentuojant, jog legendų patikimumas yra menkas ir t.t. Išvados galėjo siekti gerokai toliau, jeigu diskutavimo kultūra Lietuvoje būtų įvardintina kaip kultūra.

Kalbant apie Lietuvos metraščių legendinę dalį, jų panaudojimo galimybes, būtina pažymėti vieną išskirtinį epizodą: Gedimino žygį į pietvakarių Rusią ir Voluinės bei Kijevo užėmimą. Šią žinutę pirmasis pabandė išsamiau paanalizuoti Romas Batūra, jis nustatė chronologiją, pabandė suderinti su kitais žinomais šaltiniais ir nustatė, jog tai realus įvykio aprašymas. E. Gudavičius teigė, jog būtent ši R. Batūros analizė leidžia kalbėti apie lūžį legendinėje dalyje. Tai, galima sakyti, įvedė Lietuvos metraščio fragmentus į mokslinę apyvartą. Nepaisant kai kurių R. Batūros klaidų, ji pradėjo funkcionuoti. Sekantį žingsnį padarė S. C. Rowell, dar kartą perskaitęs legendos žinutę ir nustatęs, jog kituose šaltiniuose nėra nieko, kas ją galėtų paneigti, pripažindamas, jog ji yra pakankamai autentiška. Šis tyrinėtojas taip pat ištaisė kai kurias R. Batūros klaidas, nors taip pat paliko ir neatsakytų klausimų. Todėl akivaizdu, jog rašant Lietuvos metraščius, o taip pat konstruojant jų legendinę dalį, buvo pasinaudota kažkokiais šaltiniais (kas yra neabejotina) arba pakankamai tikslia pasakojamąja tradicija.

Visa tai verčia dar kartą atidžiai peržiūrėti Lietuvos metraščių legendinę dalį, o šiuo atveju – Lietuvos ir Rusios santykius joje. Pirmiausiai reikėtų pasakyti, jog platesnė Lietuvos metraščio analizė reikalautų monografijos, todėl šis atidesnis pažiūrėjimas yra tik bandymas sustrukturuoti metraščio žinias.

Galima pažymėti, jog Lietuvos metraščio legendinėje dalyje išsiskiria trys Lietuvos ir Rusios santykių grupės: kariniai konfliktai, teritorijų užvaldymas, vietinių dinastijų sukūrimas. Jau vien iš pirmo žvilgsnio atrodo, jog visos jos yra logiškos, patvirtinamos alternatyviais šaltiniais: Lietuvos ir Rusios santykiai prasidėjo kariniais susidūrimais, priešingai, nei tai aprašoma Rusios metraščiuose, Lietuvos metraščiai pateikia vaizdą iš priešingos pusės, kitaip tariant lietuvių iniciatyvas. Tuo tarpu Lietuvos sklaida į Rusią, šiame šaltinių komplekse pakankamai neblogai aprašyta, nors patikslinimo taip pat reikalautų.

Galiausiai reikia pastebėti, jog lietuviškų dinastijų įkūrimas Rusioje taip vykęs procesas: žinome apie XIII a. Polocke ir Pskove valdžiusius kunigaikščius iš Lietuvos. Tačiau daug svarbiau yra kitos žinios: Mindaugas į Rusią siuntė savo giminaičius, kad šie ten užsiimtų sau žemes. Ai galima laikyti pakankamai dėsningu įvykiu, todėl kieno ir kokia reminiscencija laikytinas kelių dinastijų įsikūrimas netoli Lietuvos ribos buvusiose žemės, yra klausimas, kuris turi būti keliamas.

Apibendrinant galima pasakyti, jog Lietuvos metraščio legendinę dalį galima analizuoti, tereikia rasti metodą. Tai, jog jis pasiduoda analizei, yra akivaizdu, panagrinėjus Gedimino žygio į pietvakarių Rusią aprašymą, tačiau žinias apie ankstesnius laikus yra daug sudėtingiau patikrinti. Galima bandyti tikrinti Rusios ir Lietuvos santykius, tačiau tai yra tik vienas iš klaustukų, o tyrimą reikia atlikti kompleksiškai.

Pranešimas bus skaitomas Krokuvos Jogailaičių Universitete.

Share
 1. skirtumas
  2010.11.02 16:36 | #1

  O man labiau patinka indoeuropietiška mūsų prigimtis. Kažko nepatinka man tie Romėnai. Nors, kas gali žinoti, gal būt tie kur džiaugiasi, jog kaimynų namas dega ir yra iš Romėnų??? 😉

 2. 2010.11.02 18:19 | #2

  @skirtumas
  Apie tai niekada nemasčiau. Man svarbiausiai yra vienas argumentas, jog Lietuvos metraštyje ši dalis yra prijungta pakankamai dirbtinai, o pati legendinė dalis yra sulipdyta iš skirtingų šaltinių.

 3. 2010.11.02 20:31 | #3

  Kažkaip nostalgiški prisiminimai užplaukė. Jo, jo… kai mokiausi VDU kažkada tai ten buvo dvi totaliai (gal net totalitariškai) kultinės asmenybės -- HMF filosofijos katedros vedėjas T. Sodeika (dar kitaip vadinamas Sodu) ir HMF etnologijos katedros vedėjas G. Beresnevičius (dar kitaip vadinamas beresniuku arba berioza). Nu tai menu buvo viena iš jo Lietuvos kultūros kurso paskaitų, kuris buvo A grupėje t.y. privalomas absoliučiai visiems studentams. Tai tuo metu kai reikėjo dėstyti paskaitą apie moderniąją kultūrą atvarė jisai į paskaitą kartu su Gintaru Patacku ir sako „nu kaip reikia apie moderniąją kultūrą dėstyti, bet aš mitologijos, religijotyros specialistas ir man jinai neįdomi, nu tai paprašiau draugo, kuris yra moderniosios kultūros specialistas, kad jums paskaitą paskaitytų“. Nu tai Patackas paskaldė bajeriukų, savo eilėraščių, taip pat prie KTF (dar kitaip šifruodavom kaip „katafalkas“) studenčių-vienuolių pasikabinėjo su savo juokeliais… žodžiu gera paskaita buvo. O per egzą tai reikėjo iš jo knygų atsakinėti „Baltų religinė reforma“ ir „Dausos“. Kitų tuomet dar nebuvo išleidę. Vėliau kurias tik išleisdavo, tai nusipirkdavau. Gerulis tas a.a. Beresnevičius buvo, o ir mirtis jo… tikrai Velinas kanopą buvo prikišęs, ne kitaip… nors apie mirusius, kaip sakoma, tik gerai arba nieko.

 4. 2010.11.02 20:54 | #4

  @kreivarankis
  Jo, kai įstojau į VDU, Beresnevičiaus jau nebuvo, bet jo pasirodymas su Patacku auditorijoje buvo legenda. Na ir žinoma Patacko rekomendacijos vėnuolėms eiti gimdyti vaikus. O su Sodeika teko susidurti… Įdomus personažas, šiek tiek gąsdinantis. Bet mūsų susidūrimai buvo epizodiniai, iš kitos pusės, tai buvo išties įdomus žmogus ir vienintelis dėstytojas, sugebėjęs mane du kartus iš eilės išmesti iš auditorijos. Bet paskui berūkant išsiaiškinom. Šiaip gaila Sodeikos, kad į KTU išėjo. Dabar VDU valdžia „pirko“ pakankamai daug „naujų“ žmonių. Gaila, nepasiklausė plačiau, ką verta ir ko neverta pirkti. Sodeika turėjo būti vienas iš tų, kuris turėjo būti nupirktas atgal. Na ir dar keletą galėjo pripirkti…

 5. 2010.11.02 21:23 | #5

  Man visada patiko panašios legendos 🙂

 6. 2010.11.02 22:01 | #6

  @baltasisvaiduoklis

  taigi, man dar teko teko pajusti paskutiniuosius VDU dvasios kvėptelėjimus. Buvau toje Beresnevičiaus ir Patacko paskaitoje… buvo trys srautai -- nuo 14.30, nuo 16.00 ir nuo 17.30, tai beresnevičius pirmą praleido, į antrą atėjo su Patacku (sakė, kad starkos kvapas buvo justi iki 3 eilės…nžn, paprastai sėdėdavau galutinėse eilėse), o trečioje irgi nepasirodė. Tai vidurinio srauto studentai po to aiškino tiems kurie buvo anksčiau ir kurie buvo vėliau kas prie ko. O su tom vienuolėm tai smagiai ten Patackas -- sakė kad jis yra vargšas vaikelis ir prašė galvą paglostyti, nu ir pirmas studentų auditorijos eiles „Minton“ pastilėmis vaišino. O pats Beresnevičius atidžiai klausė Patacko paskaitos galinėje eilėje. Galiausiai, apibendrindamas Patacko blevyzgas, apibūdino jį kaip 20 a. Donelaitį. O Sodeika tai buvo mano bakalaurinio darbo vadovas…. šiaip keista, kiek jį pažįstu, neįsivaizduoju ką reikia prisidirbti, kad jisai iš paskaitos išmestų… ne veltui seni vduišnikai naująją karta skundžiasi. Aš tai esant progai kai nueinu prie VDU… jau nebetas… pasenau gal, kaip traukinių stotis ir jau rašiau apie tai. Bet ir tie mano kursiokai, kur dėstytojais patapo, sako, kad šūdas. Pabaigęs aš dar priklausiau kokius 5 metus „Baro konfederacijai“ t.y. Pakalnė-Žurnalistai. Bet dabar jau viskas baigėsi, liko sausas akademizmas, kiek girdžiu iš senų sugėrovų atsiliepimų.

 7. 2010.11.02 22:02 | #7

  taigi, man dar teko teko pajusti paskutiniuosius VDU dvasios kvėptelėjimus. Buvau toje Beresnevičiaus ir Patacko paskaitoje… buvo trys srautai -- nuo 14.30, nuo 16.00 ir nuo 17.30, tai beresnevičius pirmą praleido, į antrą atėjo su Patacku (sakė, kad starkos kvapas buvo justi iki 3 eilės…nžn, paprastai sėdėdavau galutinėse eilėse), o trečioje irgi nepasirodė. Tai vidurinio srauto studentai po to aiškino tiems kurie buvo anksčiau ir kurie buvo vėliau kas prie ko. O su tom vienuolėm tai smagiai ten Patackas -- sakė kad jis yra vargšas vaikelis ir prašė galvą paglostyti, nu ir pirmas studentų auditorijos eiles „Minton“ pastilėmis vaišino. O pats Beresnevičius atidžiai klausė Patacko paskaitos galinėje eilėje. Galiausiai, apibendrindamas Patacko blevyzgas, apibūdino jį kaip 20 a. Donelaitį. O Sodeika tai buvo mano bakalaurinio darbo vadovas…. šiaip keista, kiek jį pažįstu, neįsivaizduoju ką reikia prisidirbti, kad jisai iš paskaitos išmestų… ne veltui seni vduišnikai naująją karta skundžiasi. Aš tai esant progai kai nueinu prie VDU… jau nebetas… pasenau gal, kaip traukinių stotis ir jau rašiau apie tai. Bet ir tie mano kursiokai, kur dėstytojais patapo, sako, kad šūdas. Pabaigęs aš dar priklausiau kokius 5 metus „Baro konfederacijai“ t.y. Pakalnė-Žurnalistai. Bet dabar jau viskas baigėsi, liko sausas akademizmas, kiek girdžiu iš senų sugėrovų atsiliepimų.

 8. 2010.11.02 22:07 | #8

  @skirtumas
  Skirtumai, o tu nemanai, kad romėnai irgi yra indoeuropiečiai?

 9. 2010.11.02 23:18 | #9

  @kreivarankis
  Na, aš pas Sodeika du kartus sėdėjau šalia kompanijos, kuri elgėsi pakankamai triukšmingai. Sėdėjau, klausiau paskaitos, ir Sodą užkniso, kad kylą triukšmas, jis pamėmė ir paprašė kokių 7 žmonių išeiti. Aš ten nelabai ir buvau prie ko, bet kadangi manęs paprašė taip pat, tai išėjau ir aš. Na ir sekančią paskaitą atsisėdau šalia visai kitos kompanijos, vėl ramiai klausiausi, ir vėl kilo triukšmas ir vėl aš patekau tarp tų, kurie turėjo būti išmesti iš auditorijos, nors ir šį kart buvau ramus. Skirtumas tik tas, kad šį kartą pirmiausiai parodė į mane, o paskui į kompaniją aplinkui. 🙂 Tada supratau, jog jam studentai tikrai rūpi, jis nori su jais susipažinti ir t.t. Pasiklausė mano pavardės ir vardo. 😀 Kadangi buvo pirmas egzas, buvau žiauriai išsigandęs, bet nieko, Sodas parašė 10, taip kad lyg viskas normaliai. Jau po kokių metų rūkant prie don52 pasikalbėjome ir išsiaiškinome. Šiaip tai jo cinizmas ir charizma buvo vežantys, ir buvo šiek tiek abydna, jog taip nei už nieką atsidūriau už ribos.

 10. 2010.11.02 23:26 | #10

  @kreivarankis
  Kažkas darosi su komentarais, kad jie pakimba.
  O kas darosi su vadinamąja VDU dvasia, tai čia atskiras klausimas. Vienas dalykas, administracija, antras dalykas studentai. Galiausiai po to, kai uždarė Akhtamarą, išties kažkas dingo, nes iki tol galėjai 100 eiti ten su niekuo nesusitaręs, ir tikrai žinojai, kad kažką rasi. Vien dėl to reikėtų tas patalpas išnuomoti ar nupirkti ir įrengti ten knaipę, jog ten visa laiką kažkąv būtų galima rasti. Juk buvo susiformavę įpročiai. Keista, bet kai geriau pagalvoji, VDU dvasia buvo ne viduje, bet kažkur šalia jo. Po Pakalnės buvo tik pigūs pakaitalai.

 11. 2010.11.02 23:27 | #11

  @Paulius
  Na, lietuviams jos patinka mažiausiai nuo XV amžiaus 🙂

 12. 2010.11.02 23:29 | #12

  @kreivarankis
  Beje, Kreivaranki, klausimas: o kokia buvo bakalauro tema?

 13. 2010.11.02 23:56 | #13

  @baltasisvaiduoklis

  Nu jo, ten gerai buvo. Šiaip istorikai tebesirenka, bet visgi konkrečios vietos nebėra. Iki „Akhtamaro“ buvo kažkokia tai „Mingoda“ berods ir savininkas Jonas, o iki tol dar kažkokia krūta valgykla… Gėriau ten nuo 1996 m., dabar net ir facebooke yra „Pakalnės“ accountas. Bet vadovybei pakanka Pompėjos.
  Bokalaurą iš Nietzsches rašiau, konkrečiau iš „Tragedijos gimimo“. Bet reikšmingesnio vaidmens mano gyvenime tai nesuvaidino, todėl į detales nesileisiu.

 14. 2010.11.03 0:03 | #14

  @kreivarankis
  Na jo, istorikai organizuoti žmonės 🙂 Akivaizdu, jog masių balso visai nesiklausoma, kai elitas gali sau ramiai sėdėti „Pompėjoje“. Nors jeigu jie ten sėdėtų tiek, kiek sėdi patys atkakliausi istorikai, tai ko gero turėtų taip pat prisijungti prie masių. Reikės Ortega y Gasetą artimiausiu metu pasiskaitinėti. 🙂

 15. 2010.11.03 0:10 | #15

  ech, vaiduokli,
  ne mano reikalas… pasiskaitinėk tą savo Gasetą. Mūsų laikais mes su šnapsu ir alum protestuodavo… tyliai. Beje dar pasigirsiu -- netgi teko man garbė sudalyvauti 96 ar 97 metų studentų eitynėse prieš policiją, kai kažkas paskambino ir pasakė daukanto 29 esant padėtą bombą. Policija viską aptvėrė, pastatą apieškojo ir rado vieno 4 kurso studento užrašus ir greta jų sloviką su kanapėm. tai po to visi mitingavom prie policijos komisariato, kad tą studentą paleistų. Geri laikai buvo. toks jausmas, kad dabar tokius bajerius pats rektoratas ir SA numarintų jau užuomazgose, nors mūsų laikais būtent SA tai iniciavo. Nu viskas, sakau, pasenau, o ir alaus atsigėriau šiandien. Vsio ainu miegot.

 16. 2010.11.03 0:41 | #16

  @kreivarankis
  Tai su šnapsu nors ir šiandien (o va alaus nuo 2 kurso negeriu), o Gasetas išsilavinimo spragoms užkaišyti. 🙂 Ir Daliu jį myli. Dėl atstovybės, kai geriau pagalvoji, taip 2001-2003 metai buvo tas lūžis, kai jie nustojo būti studentais, o pradėjo žaisti biurokratų žaidimą. Tapo svarbūs tik sau ir niekam kitam, o taip pat ir sraigteliu univero administracijoje. Kai stipendijų pinigai buvo su atstovybės leidimu perduodami valdyti rektoratui ir t.t. O tai studentą išleido, kanapes gražino?

Komentavimo galimybė šiame įraše yra išjungta.
Popo.lt tinklaraščiai. Hosting powered by   serverių hostingas - Hostex
Eiti prie įrankių juostos